บริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง
โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

GDM เราเชี่ยวชาญงานด้านบริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศการนำเอกสารมาใช้ในประเทศไทย หรือนำออกไปใช้ที่ต่างประเทศ ในบางกรณีจำเป็นต้อนผ่านการแปลเอกสารพร้อมรับรองโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ตัวอย่างของการใช้งานคือ แปลใบรับรองโสด แปลหนังสือเดินทาง แปลเอกสารเพื่อเอาชื่อเข้าทะเบียนบ้าน หรือแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน

งานแปลเอกสารราชการกงสุล เป็นบริการรับแปลเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนเอกสารทางการจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญในระดับราชการ นอกจากนี้ การใช้บริการแปลเอกสารราชการกงสุลนี้ยังช่วยให้การสื่อสารระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจง่าย

บริษัท GDM เปิดให้บริการแปลเอกสารราชการกงสุลมานานด้วยประสบการณ์เดินเรื่องกับหน่วยงานราชการเพื่อขอรับรองเอกสาร จึงมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร เดินเรื่องแทนท่านจนเสร็จอำนวยความสะดวก และประหยัดเวลา โดยที่ท่านไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง โดยเฉพาะในยุคที่เกิดโรคระบาด ทางเราพร้อมให้บริการ ติดต่อจองคิวกับกรมการกงสุล พร้อมยื่นเรื่อง และรับเอกสารกลับให้แก่ท่าน

ร้านแปลเอกสาร GDM TRANSLATION ให้บริการรับแปลเอกสารที่ครอบคลุม เรายินดีให้บริการรับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นงานแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการกงสุล ฯลฯ บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผ่านงานแปลมากกว่า 10 ล้านตัวอักษร มากกว่าหมื่นชิ้นงานต่อปี

 

รับแปลเอกสารราชการกงสุล

  

สำหรับเอกสารที่สามารถแปลเอกสารพร้อมรับรองได้ จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ โดยเอกสารประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำไปแปลพร้อมรับรองได้ ได้แก่

  • เอกสารราชการส่วนบุคคล เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า เป็นต้น
  • เอกสารการศึกษา เช่น วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ทรานสคริปต์ เป็นต้น
  • เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองเงินฝาก ใบแจ้งยอดบัญชี เป็นต้น
  • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาต่าง ๆ หนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น


สำหรับบริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการแล้ว จะมีตราประทับรับรองของหน่วยงานราชการนั้นประทับไว้บนเอกสารแปล ซึ่งแสดงว่าแปลเอกสารพร้อมรับรองนั้นถูกต้อง และเชื่อถือได้

เอกสารแปลพร้อมรับรอง เป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในกรณีต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น ผู้ที่ต้องการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองสามารถศึกษาข้อมูล และติดต่อร้านแปลเอกสาร GDM บริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร เพื่อให้ได้เอกสารแปลที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ได้ตามกฎหมาย

การยื่นขอวีซ่า ทำงาน หรือพำนักในต่างประเทศ มักต้องใช้เอกสารราชการที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศ
งานแปลเอกสารราชการกงสุลเป็นขั้นตอนสำคัญในการยื่นขอวีซ่า ทำงาน หรือพำนักในต่างประเทศ ควรเลือกผู้แปลที่มีความน่าเชื่อถือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เผื่อเวลาสำหรับการแปล และตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งานแปลเอกสารราชการกงสุล เป็นบริการรับแปลเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนเอกสารทางการจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญในระดับราชการ นอกจากนี้ การใช้บริการแปลเอกสารราชการกงสุลนี้ยังช่วยให้การสื่อสารระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจง่าย

ขั้นตอนการใช้บริการแปลเอกสารราชการกงสุล

 


รับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นกระบวนการยืนยันความถูกต้องของเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการไทย เพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

ประเภทของเอกสารที่ต้องรับรอง

  • เอกสารราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการเกิด ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือรับรองการโสด
  • เอกสารส่วนตัว เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ใบรับรองแพทย์
  • เอกสารทางการค้า เช่น ใบกำกับสินค้า ใบขนสินค้า หนังสือรับรองบริษัท


ข้อควรระวังคือ :
 เอกสารที่นำมาจากต่างประเทศ ต้องทำเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการแปลเอกสารพร้อมรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น รวมถึงผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในประเทศดังกล่าวแล้วเช่นกัน มีในบางกรณีที่ต้องนำเอกสารนั้นไปรับรองที่สถานทูตฯ ของประเทศดังกล่าวในไทยเช่นกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่


บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง แปลเอกสารราชการกงสุลเป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง เนื่องจากเอกสารราชการมักมีเนื้อหาสำคัญ และมีผลต่อสิทธิ และประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการแปลเอกสารราชการกงสุล เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาของเอกสารให้ถูกต้อง บริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสาร GDM เราจะเลือกภาษาที่จะแปลให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของเอกสารต้นฉบับ เช่น หากเอกสารต้นฉบับเป็นเอกสารราชการไทย ผู้แปลจะต้องเลือกแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ที่ประเทศปลายทางใช้เป็นหลัก

บริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสาร GDM เราคำนึงถึงหลักความถูกต้อง และความครบถ้วนของเนื้อหา จะต้องแปลเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับให้ตรงตามความหมาย และบริบทของเอกสารต้นฉบับ นอกจากนี้  GDM เราเรายังคำนึงถึงการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และสำนวนภาษาของภาษาที่แปลด้วย

การแปลเอกสารพร้อมรับรอง กรมการกงสุลไทย : จะรับรองเฉพาะคำแปลของเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ/หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเท่านั้น สำหรับภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ให้ สถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าของภาษาออกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ/หรือรับรองคำแปลภาษาอังกฤษนั้น ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะรับรองคำแปลเฉพาะที่แปลจากเอกสารต้นฉบับที่ทางการไทยหรือทางการต่างประเทศออกให้หรือรับรองให้เท่านั้น หรือมีกรณียกเว้นอื่น กรุณาติดต่อสอบถามพนักงานได้ที่


แปลเอกสารพร้อมรับรอง
การแปลเอกสารพร้อมรับรอง (CERTIFIED TRUE COPY)

กระทรวงฯ จะรับรองเฉพาะเอกสารที่ทางราชการไทยออกให้เท่านั้น การยื่นเรื่องให้รับรองต้องมีเอกสารต้นฉบับพร้อมถ่ายสำเนาอีก 1 ชุด หากต้องมากกว่า 1 ชุด ก็สามารถกระทำได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งค่าธรรมเนียมเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา

รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

นอกจากการแปลเอกสารพร้อมรับรอง แปลเอกสารราชการกงสุลแล้ว ทางเรายังมีบริการที่ประกอบด้วยดังต่อไปนี้

รับรองเอกสารโดยทนายความ
รับรองเอกสารโดยทนายความ รับรองเอกสารโดยทนายความ (Notary Services Attorney)

ที่ GDM มีบริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองลายมือชื่อ โดย Notarial Services Attorney เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ โดยจะเป็นการรับรองลายมือชื่อบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการ รับรองลายมือชื่อพยาน รับรองบุคคล รับรองเอกสารบริษัท รับรองสำเนา รับรองคำแปลถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นการยืนยันตน หรือยืนยันที่อยู่ อีกทั้งสามารถนำไปใช้เพื่อเปิดบัญชีธนาคารที่ต่างประเทศ เป็นต้น กรุณาติดต่อสอบถามพนักงานได้ที่


รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง

รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม (Justice Court Certified Translator)

นอกจากการบริการรับแปลเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท GDM มีบริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม ตามข้อกำหนด และระเบียบ TOR เพื่อเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานราชการไทย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะกำหนดให้มีการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยเช่น ข้อกำหนด หรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือมอบอำนาจ ไปจนถึงหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และทำการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม กรุณาติดต่อสอบถามพนักงานได้ที่