บริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ

GDM บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ

การแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในงานที่ท้าทาย และต้องใช้ทักษะการแปลที่สูง เนื่องจากภาษาอังกฤษมีโครงสร้างไวยากรณ์ และศัพท์ที่ซับซ้อน มีกาลเวลา สรรพนาม และรูปแบบประโยคที่หลากหลาย ผู้แปลจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักไวยากรณ์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมถึงวัฒนธรรม และบริบททางสังคมที่แวดล้อมการใช้ภาษาด้วย นอกเหนือจากนี้ ผู้แปลยังต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นทางอย่างถูกต้อง และครบถ้วนไปสู่ภาษาปลายทาง โดยรักษาไว้ซึ่งนัยยะ และโทนเสียงของต้นฉบับ พร้อมทั้งปรับให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมของผู้อ่านในภาษาปลายทางด้วย การแปลภาษาอังกฤษยังต้องคำนึงถึงประเด็นอื่น ๆ เช่น ศัพท์เทคนิคเฉพาะสาขา สำนวนโวหาร และการเล่นคำ ซึ่งผู้แปลจำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางเพียงพอ งานแปลภาษาอังกฤษจึงเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ที่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสาระสำคัญจากต้นฉบับได้อย่างแม่นยำ และไพเราะ

ภาษาอังกฤษ นับว่าหนึ่งในภาษาที่คนใช้มากที่สุดในโลก ดังนั้นจึงถือเป็นภาษาที่มีผลต่อการติดต่อสื่อสาร การเจรจาธุรกิจ เผยแพร่งานวิจัย เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ หรือภาพลักษณ์ขององค์กร และบริษัทหรือประชาชนจำนวนมากที่ต้องการขยายตลาดออกสู่สังคมโลก หรือแม้กระทั่งทำการค้า ส่งผลงานวิจัยไปในระดับโลก จึงจำเป็นต้องใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ ที่ GDM นักแปลเอกสารภาษาอังกฤษของเรามีประสบการณ์รับแปลภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปี ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ เน้นคุณภาพ ราคาย่อมเยา ด้วยความชำนาญด้านบริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษของเรา เราจึงพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้บริษัทของคุณ หรือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณก้าวสู่เวทีสากลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยบริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษของเรา

  

บริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษของเราครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่
• แปลเอกสาร
• แปลเว็บไซต์
• แปลเกม
• แปลวิดีโอ
• แปลแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์
• แปลเนื้อหาทางการตลาด
• แปลหนังสือ

 

GDM เป็นบริษัทแปลภาษาในประเทศไทยที่ให้บริการรับแปลภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกประเภทเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั่วไป เอกสารบริษัท เอกสารราชการ เอกสารกฏหมาย เอกสารวิชาการ เอกสารเชิงพาณิชย์ เอกสารทางเทคนิค ฯลฯ โดยให้บริการรับแปลภาษาอังกฤษโดยนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้งานแปลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

ราคาบริการับแปลภาษาอังกฤษของบริษัทแปลภาษา GDM คำนวณตามประเภทเอกสาร และระยะเวลาในการแปล โดยลูกค้าสามารถส่งเอกสารที่ต้องการแปล เพื่อประเมินราคาได้ฟรี

นอกจากนี้ บริษัทแปลภาษา GDM ยังมีบริการรับแปลภาษาอังกฤษแบบด่วน หรือแปลเอกสารด่วน โดยนักแปลมืออาชีพ จะดำเนินการแปลเอกสารให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

อัตราค่าบริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ


ภาษา

ราคา

ค่าบริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย

เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท*
(หากคิดเป็นคำ เริ่มต้นคำละ 1 บาท - โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 300 คำ)

ค่าบริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ

เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท*
(หากคิดเป็นคำ เริ่มต้นคำละ 1.25 บาท - โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 280 คำ)

 

บริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษที่เป็นรูปแบบ ฟอร์มต้องมีการจัดหน้า วางรูปแบบ (ด้วยโปรแกม MS Word) จะมีค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะประเมินตามความยากง่ายอีกครั้งเมื่อได้รับเอกสาร * เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น และมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ระยะเวลา ความยากง่าย และจำนวนเนื้อหาค่ะ

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษดังกล่าว 1) จะคำนวนโดยการใช้ font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 สำหรับภาษาไทย จำนวนไม่เกิน 350 คำ/หน้า 2) จะคำนวนโดยการใช้ font Times New Roman 12 สำหรับภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 350 คำ/หน้า

ขั้นตอนการใช้บริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษขั้นตอนการใช้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ


หมายเหตุ :

1. การยืนยัน หลังจากทำการชำระเงินค่าบริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ โปรดส่งสลิปหลักฐานการโอนตามช่องทางที่ได้ติดต่อแปลเอกสารเท่านั้น 


2. การนับวัน การเริ่มดำเนินการรับแปลเอกสาร และบริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษต่าง ๆ จะเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา หรือแจ้งกับลูกค้าแล้วเท่านั้น

3. กรณีงานแปลเอกสารด่วน หรือต้องการงานภายในกำหนดที่ตกลงกันไว้ ลูกค้าจำเป็นต้องยืนยันการแปลโดยการชำระเงินค่าบริการรับแปลเอกสารเข้ามาด่วน หากมีการชำระเงินล่าช้า วันรับงานจะถูกเลื่อนออกไป

4. การยกเลิกบริการรับแปลเอกสาร กรณีลูกค้ายกเลิกงาน หากได้ชำระเงิน และยืนยันการสั่งแปลเข้ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการหักเงินค่าเสียหาย 50% ของราคางาน หรือตามปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นทั้งหมด

5. กรณีลูกค้าเครดิต หากยกเลิกบริการรับแปลเอกสาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเสียหาย 50% ของราคางาน หรือตามปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด

6. การแก้ไข ทางบริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสารของเรามีการรับผิดชอบแก้ไขงานรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษให้กับลูกค้าให้ได้ตามความพอใจ หรือที่พึ่งจะเป็นตามความเหมาะสม โดยเบื้องต้นร้านแปลเอกสารของเรายินดีแก้ไขงานให้จำนวน 2 ครั้งภายในระยะเวลา 1 เดือน เช่นลูกค้าส่งงานกลับมาให้แก้ไขจำนวน 1 ประโยค จะถือเป็นการนับการแก้ไข 1 ครั้งทันที ในบางกรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ หรือแก้ไขเนื้อหาคำแปล ซึ่งหากทางร้านแปลเอกสารและทีมงานแปลได้พิจารณาแล้วว่าจะเป็นการดัดแปลง หรือแก้ไขใจความสำคัญ ร้านแปลเอกสาร GDM ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประทับตรารับรองคำแปลในเอกสารที่ลูกค้าต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราได้ดำเนินการแปล

7. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการรับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารราชการกงสุล แปลเอกสารยื่นวีซ่า เพื่อนำไปยื่นรับรองเอกสารด้วยตนเองที่กรมการกงสุล และปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไขคำแปล ลูกค้าสามารถส่งภาพถ่ายเอกสารการแก้ไขเข้ามาทาง Line: @gdmt ได้ และทางบริษัทแปลภาษาของเรามีบริการนำส่งเอกสารแก้ไขให้ถึงมือลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้ารอที่กรมการกงสุล) แต่หากลูกค้าใช้บริการแปลแก้ไขเอกสารกับที่อื่น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการแปล หรือรับผิดชอบต่อค่าบริการแปลใหม่ที่ลูกค้าได้เสียไปให้แก่เจ้าอื่นแต่อย่างใด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ แปลเอกสารด่วน ได้ที่