อัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษา

ค่าบริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน

GDM TRANSLATION เราคือบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสารมืออาชีพ ผ่านงานรับแปลเอกสาร และแปลภาษามามากกว่าหมื่นชิ้นงานต่อปี ให้บริการแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นงานแปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการกงสุล ฯลฯ บริการรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ ทั้งด้านการแปลด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่ไอที ซอฟต์แวร์ โดยทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญภาษาต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ในด้านงานแปลมากว่า 10 ปี คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลเอกสารที่สามารถใช้งานได้จริง ในราคาที่ย่อมเยา และสมเหตุสมผล

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ผู้คนทั่วโลกใช้สื่อสารกัน ส่งผลให้ความต้องการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นการให้บริการรับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้ให้บริการรับแปลเอกสาร อย่างบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร หรือร้านแปลเอกสารจะต้องมีความรู้ และทักษะในภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพื่อให้งานแปลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสื่อความหมายได้ตรงกับต้นฉบับ

 

ภาษา

ราคา

ค่าบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย

เริ่มต้นหน้าละ 300 บาท*
(หากคิดเป็นคำ เริ่มต้นคำละ 1 บาท - โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 300 คำ)

ค่าบริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ

เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท*
(หากคิดเป็นคำ เริ่มต้นคำละ 1.25 บาท - โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 280 คำ)

ค่าบริการแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท*

ค่าบริการแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท*

ค่าบริการแปลภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

เริ่มต้นหน้าละ 550 บาท*

ค่าบริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาไทย

เริ่มต้นหน้าละ 550 บาท*

ค่าแปลเอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ

เริ่มต้นหน้าละ 250 บาท* พร้อมรับรองคำแปลโดยศูนย์การแปล

ค่าบริการแปลเอกสารคำขอรับความคุ้มครองด้าน IP (ภาษาอังกฤษเป็นไทย)

เริ่มต้นคำละ 1.50 บาท* โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 300 คำ

ค่าบริการแปลเอกสารคำขอรับความคุ้มครองด้าน IP (ภาษาไทยเป็นอังกฤษ)

เริ่มต้นคำละ 2.50 บาท* โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 300 คำ


หมายเหตุ :
การแปลเอกสารที่เป็นรูปแบบ ฟอร์มต้องมีการจัดหน้า วางรูปแบบ (ด้วยโปรแกม MS Word) จะมีค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าบริการที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะประเมินตามความยากง่ายอีกครั้งเมื่อได้รับเอกสาร * เป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น และมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ระยะเวลา ความยากง่าย และจำนวนเนื้อหาค่ะ

ค่าบริการรับรองเอกสาร

เอกสาร

ราคา

ค่าธรรมเนียมรับรองกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ

200 - 400 บาทต่อ 1 ชุดเอกสาร
(ราคาเริ่มต้น ซึ่งราคาจะคำนวณตามจริงที่กระทรวงการต่างประเทศคิด)

ค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

เริ่มต้น 900 บาทต่อครั้ง

ค่าบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่สถานทูตฯ

เริ่มต้น 1,500 บาทต่อครั้ง


ค่าบริการจัดส่งเอกสาร

เอกสาร

ราคา

จัดส่งโดยไปรษณีย์, Kerry, Flash

50 บาทต่อซอง

จัดส่งโดยพนักงาน, Grab

ตามอัตราค่าส่งที่ Grab กำหนด

จัดส่งโดย DHL, FedEx

ตามอัตราที่บริษัทขนส่งกำหนด


หมายเหตุ : 
อัตราค่าบริการดังกล่าว 1) จะคำนวนโดยการใช้ font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 สำหรับภาษาไทย จำนวนไม่เกิน 350 คำ/หน้า 2) จะคำนวนโดยการใช้ font Times New Roman 12 สำหรับภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 350 คำ/หน้า

ขั้นตอนการใช้บริการขั้นตอนการใช้บริการร้านแปลเอกสาร

วิธีการชำระเงิน


หมายเหตุ :

1. การยืนยัน หลังจากทำการชำระเงินค่าบริการแปลเอกสารหรือบริการต่าง ๆ โปรดส่งสลิปหลักฐานการโอนตามช่องทางที่ได้ติดต่อแปลเอกสารเท่านั้น 


2. การนับวัน การเริ่มดำเนินการแปลและบริการต่าง ๆ จะเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาหรือแจ้งกับลูกค้าแล้วเท่านั้น

3. กรณีงานเร่งด่วนหรือต้องการงานภายในกำหนดที่ตกลงกันไว้ ลูกค้าจำเป็นต้องยืนยันการแปลโดยการชำระเงินค่าบริการเข้ามาด่วน หากมีการชำระเงินล่าช้า วันรับงานจะถูกเลื่อนออกไป

4. การยกเลิก กรณีลูกค้ายกเลิกงาน หากได้ชำระเงินและยืนยันการสั่งแปลเข้ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการหักเงินค่าเสียหาย 50% ของราคางาน หรือตามปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นทั้งหมด

5. กรณีลูกค้าเครดิต หากยกเลิกงาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเสียหาย 50% ของราคางาน หรือตามปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด

6. การแก้ไข ทางศูนย์แปลของเรามีการรับผิดชอบแก้ไขงานให้กับลูกค้าให้ได้ตามความพอใจหรือที่พึ่งจะเป็นตามความเหมาะสม โดยเบื้องต้นบริษัทยินดีแก้ไขงานให้จำนวน 2 ครั้งภายในระยะเวลา 1 เดือน เช่นลูกค้าส่งงานกลับมาให้แก้ไขจำนวน 1 ประโยค จะถือเป็นการนับการแก้ไข 1 ครั้งทันที ในบางกรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ หรือแก้ไขเนื้อหาคำแปล ซึ่งหากทางบริษัทและทีมงานแปลได้พิจารณาแล้วว่าจะเป็นการดัดแปลงหรือแก้ไขใจความสำคัญ บริษัทแปลขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประทับตรารับรองคำแปลในเอกสารที่ลูกค้าต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราได้ดำเนินการแปล

7. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการแปลเอกสารเพื่อนำไปยื่นรับรองเอกสารด้วยตนเองที่กรมการกงสุล และปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไขคำแปล ลูกค้าสามารถส่งภาพถ่ายเอกสารการแก้ไขเข้ามาทาง Line: @gdmt ได้และทางเรามีบริการนำส่งเอกสารแก้ไขให้ถึงมือลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้ารอที่กรมการกงสุล) แต่หากลูกค้าใช้บริการแปลแก้ไขเอกสารกับที่อื่น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการแปล หรือรับผิดชอบต่อค่าบริการแปลใหม่ที่ลูกค้าได้เสียไปให้แก่เจ้าอื่นแต่อย่างใด

สอบถามรายละเอียดบริการรับแปลเอกสาร
รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษาได้ที่