บริการรับแปลเอกสารกฎหมาย

GDM บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารกฎหมาย

บริการรับแปลเอกสารทางกฎหมาย ถือเป็นงานประเภทหนึ่งที่จำกัดบุคลากรในการแปล ไม่ใช่ว่าทุกท่านที่รับแปลเอกสารเป็นจะแปลเอกสารทางกฎหมายได้ เนื่องจากการใช้คำศัพท์ ระบบความคิดของตัวสัญญา หรือเนื้อหาในเอกสาร ทำให้ผู้ที่ผ่านการศึกษาด้านกฎหมายมาและ/หรือผู้ที่ผ่านการอบรมการแปลด้านกฎหมายมาจะสามารถแปลได้ดีกว่า และเข้าใจในบริบทว่าตัวเอกสารต้องการสื่ออะไร ดังนั้นบริษัทแปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร GDM จึงมั่นใจในความสามารถของทีมแปลแปลเอกสารทางกฎหมายทุกท่าน เนื่องจากทีมงานของเราผ่านการฝึกอบรม อีกทั้งจบปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และมหาบัณฑิต ทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการรับแปลเอกสารกฎหมาย จึงสามารถส่งมอบงานแปลรับเอกสารกฎหมายที่ดีที่สุด ในราคาที่ยอมเยา

ประเภทของเอกสารด้านกฎหมายได้แก่
• สัญญา ข้อตกลง
• กฎเกณฑ์และกฎหมาย
• พระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวง ฯลฯ
• หนังสือรับรองต่าง ๆ
• คำสั่งศาล คำฟ้อง คำร้อง เอกสารด้านคดีความ
• คำพิพากษาของศาล

ขั้นตอนการใช้บริการรับแปลเอกสารขั้นตอนรับแปลเอกสารกฎหมาย


หมายเหตุ :

1. การยืนยัน หลังจากทำการชำระเงินค่าบริการรับแปลเอกสาร หรือรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษาอื่น ๆ  โปรดส่งสลิปหลักฐานการโอนตามช่องทางที่ได้ติดต่อแปลเอกสารเท่านั้น


2. การนับวัน การเริ่มดำเนินการรับแปลเอกสาร และบริการต่าง ๆ จะเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา หรือแจ้งกับลูกค้าแล้วเท่านั้น

3. กรณีงานแปลเอกสารด่วน หรือต้องการงานภายในกำหนดที่ตกลงกันไว้ ลูกค้าจำเป็นต้องยืนยันการแปลโดยการชำระเงินค่าบริการรับแปลเอกสารเข้ามาด่วน หากมีการชำระเงินล่าช้า วันรับงานจะถูกเลื่อนออกไป

4. การยกเลิกบริการรับแปลเอกสาร กรณีลูกค้ายกเลิกงาน หากได้ชำระเงิน และยืนยันการสั่งแปลเข้ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการหักเงินค่าเสียหาย 50% ของราคางาน หรือตามปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นทั้งหมด

5. กรณีลูกค้าเครดิต หากยกเลิกบริการรับแปลเอกสาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเสียหาย 50% ของราคางาน หรือตามปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด

6. การแก้ไข ทางบริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสารของเรามีการรับผิดชอบแก้ไขงานให้กับลูกค้าให้ได้ตามความพอใจ หรือที่พึ่งจะเป็นตามความเหมาะสม โดยเบื้องต้นร้านแปลเอกสารของเรายินดีแก้ไขงานให้จำนวน 2 ครั้งภายในระยะเวลา 1 เดือน เช่นลูกค้าส่งงานกลับมาให้แก้ไขจำนวน 1 ประโยค จะถือเป็นการนับการแก้ไข 1 ครั้งทันที ในบางกรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ หรือแก้ไขเนื้อหาคำแปล ซึ่งหากทางร้านแปลเอกสารและทีมงานแปลได้พิจารณาแล้วว่าจะเป็นการดัดแปลง หรือแก้ไขใจความสำคัญ ร้านแปลเอกสาร GDM ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ประทับตรารับรองคำแปลในเอกสารที่ลูกค้าต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราได้ดำเนินการแปล

7. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการรับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารราชการกงสุล แปลเอกสารยื่นวีซ่า เพื่อนำไปยื่นรับรองเอกสารด้วยตนเองที่กรมการกงสุล และปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ต้องการให้แก้ไขคำแปล ลูกค้าสามารถส่งภาพถ่ายเอกสารการแก้ไขเข้ามาทาง Line: @gdmt ได้ และทางบริษัทแปลภาษาของเรามีบริการนำส่งเอกสารแก้ไขให้ถึงมือลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้ารอที่กรมการกงสุล) แต่หากลูกค้าใช้บริการแปลแก้ไขเอกสารกับที่อื่น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการแปล หรือรับผิดชอบต่อค่าบริการแปลใหม่ที่ลูกค้าได้เสียไปให้แก่เจ้าอื่นแต่อย่างใด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน ได้ที่