ทำไมต้องเลือกบริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง?

บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง?

แปลเอกสารพร้อมรับรอง

 

โลกปัจจุบันที่เราสามารถเชื่อมต่อกันทั่วโลกได้เพียงปลายนิ้ว ส่งผลให้การสื่อสารข้ามประเทศ และการใช้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการใช้บริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษา จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการติดต่อสื่อสาร หรือเดินทางระหว่างประเทศ แต่เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับบริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง หรือบริการแปลเอกสารราชการกงสุล แต่รู้ไหมว่าจริง ๆ แล้วบริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง มีความสำคัญอย่างไร ทำไมเราควรเลือกใช้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง ลองมาดูเหตุผลกันดีกว่า

บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองคืออะไร?
เอกสารพร้อมรับรอง คือเอกสารที่ได้รับจากบริการรับแปลเอกสาร โดยเป็นการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง เช่น แปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ เป็นต้น โดยคำแปลนั้นได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็นกรมการกงสุล หรือกระทรวงการต่างประเทศ เอกสารพร้อมรับรองมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเอกสารบางประเภท เช่น เอกสารยื่นวีซ่า เอกสารราชการกงสุล อย่างสูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ นอกจากนี้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองยังมีบทบาทสำคัญด้านเอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างงาน ใบรับรองการทำงาน และเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบปริญญาบัตร ใบรับรองผลการเรียนอีกด้วย

ทำไมควรเลือกใช้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง?
การเลือกใช้บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรองมีข้อดีหลายอย่าง ดังนี้

1. มั่นใจในคุณภาพ และความถูกต้องของงานแปล
งานแปลเอกสารพร้อมรับรองได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเอกสารชิ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ธุรกิจ หรือเอกสารราชการ เราจึงมั่นใจได้มากกว่าว่างานแปลที่ได้รับมีความถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับ รวมถึงถูกต้องตามหลักที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ กำหนด

2.ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง เป็นบริการรับแปลเอกสารจากนักแปลผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความชำนาญด้านภาษา รวมถึงการแปลเนื้อหาเฉพาะทาง และแปลเอกสารราชการ ดังนั้นจึงประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงในการกลับมาแก้ไขเอกสารอีกครั้งด้วย

3.เพิ่มความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดี
การแปลเอกสารราชการกงสุล ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร หรือบุคคลที่ยื่นเอกสาร สามารถใช้ได้ทั้งการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเข้าประเทศต่าง ๆ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ การติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือเอกชนของประเทศต่าง ๆ

ขั้นตอนการรับรองเอกสารราชการกงสุล
เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองเอกสารกงสุล มีดังนี้

  • เอกสารต้นฉบับ พร้อมคำแปลที่รับรองโดยผู้แปล
  • สำเนาเอกสารต้นฉบับ สำเนาคำแปลเอกสาร
  • แบบคำร้องขอรับรองเอกสาร
  • หลักฐานแสดงตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น

เมื่อเตรียมเอกสารแล้ว มีขั้นตอนในการรับรองเอกสาร ดังนี้

  • เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
  • ชำระค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร
  • ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  • รอรับเอกสารที่ได้รับการรับรอง

การรับรองเอกสารกงสุล จะใช้ระยะเวลาในการรับรองเอกสารประมาณ 1 – 2 วันทำการ ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร ในส่วนของค่าธรรมเนียมสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อได้รับเอกสารที่ได้รับการรับรอง เอกสารของเราจะมีตราประทับของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ที่รับรองเอกสาร ซึ่งเอกสารที่ได้รับการรับรองกงสุลแล้วจะสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเอกสารนั้นถูกต้อง และมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย นำไปยื่นขอวีซ่า ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยว ย้ายภูมิลำเนา หรือใช้เพื่อการศึกษา และการทำงาน ทำธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

บริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง ควรเลือกผู้ให้บริการอย่างไร?

1. เลือกบริษัทบริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสารที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการแปล
การเลือกบริการรับแปลเอกสารพร้อมรับรอง รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารยื่นวีซ่า หรือแปลเอกสารราชการกงสุล ควรเลือกบริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสารที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการแปลเอกสารพร้อมรับรอง เพื่อมั่นใจว่าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของเรามากที่สุด ป้องกันความเสี่ยงในการเสียเวลา เสียเงิน และเสียโอกาสในการติดต่อกับต่างประเทศ

2.ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการร้านแปลเอกสาร
บริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสารจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแปลจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีมาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ผู้แปลควรผ่านการอบรมเพื่อแสดงถึงความรู้ และความเชี่ยวชาญด้วย

3.ระยะเวลาดำเนินการ และค่าใช้จ่าย
ควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และระยะเวลาดำเนินการในการแปลเอกสารพร้อมรับรอง เพื่อให้สามารถวางแผน และจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม หรือหากต้องการใช้เอกสารด่วนก็ควรเลือกผู้รับแปลเอกสารที่มีบริการแปลเอกสารด่วน

การใช้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองมีข้อดีหลายอย่าง ทั้งช่วยเพิ่มความมั่นใจในความถูกต้องของเอกสาร ช่วยทำให้เอกสารแปลมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ยื่นเอกสาร สามารถนำเอกสารแปลพร้อมรับรองที่ได้ไปใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลบังคับใช้ได้จริง ที่สำคัญผู้ให้บริการรับแปลเอกสารส่วนใหญ่ยังพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการแปลเอกสารพร้อมรับรอง เพื่อให้เราประหยัดเวลา และสามารถวางแผนยื่นเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปใช้งานได้ทันตามแผนการที่วางไว้ด้วย

หากคุณกำลังมองหาร้านแปลเอกสารมืออาชีพ ที่รับแปลเอกสารพร้อมรับรองเอกสาร บริษัทแปลภาษา หรือบริษัทรับแปลเอกสาร GDM TRANSLATION ยินดีให้บริการรับแปลเอกสารที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นงานแปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการกงสุล ฯลฯ บริการรับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผ่านงานแปลมากกว่า 10 ล้านตัวอักษร มากกว่าหมื่นชิ้นงานต่อปี ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบริษัทระดับโลกที่มีธุรกิจในตลาดต่างประเทศหลายแห่ง ช่วยให้งานแปลเอกสารต่าง ๆ อาทิเช่น การแปลด้านธุรกิจ ด้านวิทยาศาตร์ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่ไอที ซอฟต์แวร์ เรียบร้อย และสามารถดำเนินการได้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพคุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลเอกสารที่สามารถใช้งานได้จริง ในราคาที่ย่อมเยา และสมเหตุสมผล

 

สอบถามรายละเอียดบริการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา

โทร. 081-625-2552, 087-571-5885
Email: gdmtranslation@gmail.com