ความสำคัญของการปรับรูปแบบ และรูปแบบของเอกสารในการแปล

การจัดการเนื้อหา และข้อมูลสำคัญในระหว่างการปรับรูปแบบของเอกสารก่อนใช้บริการรับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสาร

 

บริการรับแปลเอกสารที่ดี และเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องรักษาโครงสร้างและรูปแบบของเอกสารต้นฉบับ ให้ออกมาเป็นภาษาปลายทางที่ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย สื่อความหมายตรงกับต้นฉบับ โดยคำนึงถึงประเภทของเอกสาร กลุ่มเป้าหมาย วัฒนธรรม และบริบทของภาษา ให้ออกมาถูกต้องตามต้นฉบับอีกด้วย โดยการรักษาโครงสร้างและรูปแบบของเอกสารต้นฉบับมีความสำคัญหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น ทำให้เอกสารดูน่าเชื่อถือ มืออาชีพ สื่อถึงเจตนาของผู้เขียน และรักษาเอกลักษณ์ของเนื้อหาต้นฉบับ ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นเอกสารประเภทใด และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหา เช่น เอกสารราชการ รวมถึงสามารถนำไปใช้งานบนสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ สมาร์ทโฟน ที่ผู้เขียนต้นฉบับได้จัดวางไว้ โดยไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม รูปแบบเอกสารที่แปลออกมาแล้วไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความสับสน คลุมเครือ สื่อความหมายผิดได้

องค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างเนื้อหา ที่ต้องรักษาในการแปล ได้แก่

1.ลำดับเนื้อหา
รักษาลำดับการนำเสนอเนื้อหา เหตุการณ์ หรือประเด็น ให้ตรงกับต้นฉบับ เช่น ในการแปลเอกสารคู่มือ มีการเรียงลำดับจาก การใช้งาน การดูแลรักษา การแก้ไขปัญหา คำเตือน ผู้แปลก็ควรลำดับเนื้อหาตามนี้ โดยไม่ปรับเปลี่ยนเอง

2.ความสัมพันธ์ของเนื้อหา
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อ ย่อหน้า ประโยค และคำ ให้สื่อความหมายตรงกับต้นฉบับ

3.องค์ประกอบของเนื้อหา
รักษาองค์ประกอบของเนื้อหาจากภาษาต้นฉบับให้มีครบตามเดิม เช่น หัวข้อ ย่อหน้า รายการ ตาราง รูปภาพ กราฟิก เช่น การแปลเอกสารประเภทสัญญา จะต้องรักษาโครงสร้างของสัญญา เช่น หัวข้อ ชื่อผู้ทำสัญญา เนื้อหา ลายเซ็น ให้ครบถ้วนเพื่อให้สัญญาที่แปลแล้วมีผลตามกฎหมาย

รูปแบบเอกสารที่พบบ่อยในการแปล

รูปแบบเอกสารในการแปลภาษามีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการแปล และงบประมาณ รูปแบบเอกสารที่พบบ่อยในการแปล มีดังนี้

1.เอกสารทั่วไป เอกสารทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีรูปแบบและเนื้อหาที่เข้าใจง่าย มีทั้งภาษาทางการและไม่ทางการ ส่วนใหญ่เป็นเอกสารส่วนบุคคล เอกสารเพื่อสื่อสารข้อมูล แจ้งข่าวสาร หรือบันทึกเหตุการณ์ เช่น จดหมาย เว็บไซต์ส่วนบุคคล

2.เอกสารราชการ/ทางการ เอกสารที่ใช้ติดต่อราชการ ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ต่างๆ หรือเอกสารที่มีความเป็นทางการ มีผลทางกฎหมาย มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เนื้อหาที่ชัดเจน ตรงประเด็น และใช้ภาษาที่สุภาพ เป็นทางการ เช่น หนังสือสัญญา สูติบัตร เอกสารทางการแพทย์ หนังสือรับรองความประพฤติ ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคา

3.เอกสารทางเทคนิค เอกสารที่อธิบายเกี่ยวกับหลักการเชิงเทคนิค ซึ่งจะมีคำศัพท์เชิงเทคนิคเป็นองค์ประกอบ ตัวอย่างเอกสารทางเทคนิค คู่มือการใช้งาน เอกสารการออกแบบ เอกสารการรับรองมาตรฐาน

4.เอกสารทางวิชาการ เอกสารที่นำเสนอผลงานวิจัย ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี หรือข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง มักเขียนโดยนักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เช่น หนังสือแบบเรียน รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ข้อสอบ

5.เอกสารทางการตลาด เอกสารที่ใช้เพื่อสื่อสารข้อมูล โน้มน้าวใจ กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ ซื้อสินค้า หรือใช้บริการ ของธุรกิจ มักใช้ในธุรกิจทุกประเภท เพื่อส่งเสริมการขาย สร้างการรับรู้ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น แบนเนอร์โฆษณา โปสเตอร์ทางการตลาด แคตตาล็อกสินค้า โบรชัวร์

นอกจากรูปแบบเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีรูปแบบเอกสารอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องใช้ในการแปลภาษา เช่น เอกสารทางการเมือง เอกสารทางศาสนา เอกสารทางวัฒนธรรม ฯลฯ ผู้ให้บริการรับแปลเอกสารควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเอกสารเหล่านี้ เพื่อให้สามารถแปลได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น และสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองหาบริการแปลภาษา รับแปลเอกสาร ที่มอบให้ทั้งความถูกต้อง ความคุ้มค่า คุ้มราคา รักษาโครงสร้างของเอกสารต้นฉบับ และเชี่ยวชาญการแปลเอกสารทุกรูปแบบ เลือกศูนย์แปลภาษา บริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา GDM เรามีประสบการณ์มายาวนานกว่า 10 ปี พร้อมการแปลเอกสารตามต้องการอย่างรวดเร็วในราคายุติธรรม ให้บริการรับแปลเอกสาร รับแปลภาษามากกว่า 10 คู่ภาษาโดยทนายรับรองเอกสาร นักแปลมืออาชีพประสบการณ์สูง มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักภาษา วัฒนธรรม และเอกสารเฉพาะทางของภาษานั้น ๆ โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นบริการรับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และบริการแปลภาษาอื่น ๆ อีกมากกว่า 10 ภาษา เรายินดีให้บริการแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารพร้อมรับรอง แปลเอกสารยื่นวีซ่า แปลเอกสารราชการกงสุล สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไป หน่วยงานรัฐ เอกชน หรือกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีความสากลโดยเฉพาะ พร้อมให้บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ และแปลเอกสารครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา แนะนำ หากคุณกำลังมองหาบริษัทรับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษาคุณภาพที่มีนักแปลผู้เชี่ยวชาญภาษาต่าง ๆ โดยเฉพาะ ปรึกษาเราไม่ผิดหวังแน่นอน

 

สอบถามรายละเอียดบริการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารพร้อมรับรอง
รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน และภาษานานาชาติอีกมากกว่า 10 ภาษา

โทร. 081-625-2552, 087-571-5885
Email: gdmtranslation@gmail.com